We wrześniu bieżącego roku zaczną obowiązywać dość szerokie zmiany w zakresie Prawa budowlanego [PB] o czym pewnie wszyscy zainteresowani dobrze wiedzą. Poniżej chciałbym zwrócić uwagę na kilka z nich, związanych bezpośrednio z wymaganiami formalnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych.

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Zmianie podlega zawartość wniosku o upoważnienie do zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dotychczas taki wniosek powinien zawierać m.in. w zależności od potrzeb pozytywną opinię innych zainteresowanych organów. W przypadku odstępstw dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym praktyka bywa w tym zakresie różna, w niektórych przypadkach organy żądały opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, w innych konieczne było uzyskanie pozytywnej opinii komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla lokalizacji inwestycji lub Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wchodząca w życie we wrześniu zmiana w art.9 PB, odnoszącym się do odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, reguluje tą kwestię bardziej dokładnie, wniosek do ministra o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo, w przypadku odstępstw od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, będzie musiał zawierać ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dodatkowo  w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (obiekty wymienione w rozporządzeniu o uzgadnianiu projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej) konieczne będzie dodatkowo załączenie do wniosku postanowienia wyrażającego zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej wydane przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Czyli w przypadku bardziej znaczących obiektów konieczne będzie najpierw sporządzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę i na jej podstawie uzyskanie zgody komendanta wojewódzkiego PSP na zastosowanie wynikających z niej rozwiązań zamiennych. Tak więc jak widać wymagania będą nieco bardziej sformalizowane, ale może dzięki temu bardziej uporządkowane i zakres wymaganych dokumentów będzie jednolity dla różnych spraw i różnych lokalizacji inwestycji.

Stacje regazyfikacji LNG

W art.30 ust.3 PB zapisano wymaganie uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej projektu zagospodarowania działki lub terenu w przypadku zgłoszenia budowy stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

Zawartość projektu budowlanego

W art.34 PB dodano ust.2a stanowiący, iż zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki ochrony przeciwpożarowej co może nic nowego nie wnosi, ale stanowi potwierdzenie ustawowe takiego wymagania.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu

Istotna zmiana jest wprowadzana w art.71, w ust.2a wprowadzane jest nowe wymaganie w przypadku zgłaszania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego. W takim przypadku konieczne będzie dołączenie do zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Użyte sformułowanie, klasyfikujące przypadki, w których obowiązuje przedmiotowe wymaganie jest na tyle szerokie, iż wydaje się, że sporządzanie takiej ekspertyzy będzie konieczne w dużej części przypadków zamiany sposobu użytkowania obiektów. Prawdopodobnie spowoduje to też konieczność w dalszej kolejności projektowania przebudowy obiektu i ewentualnie uzyskiwania od komendanta wojewódzkiego PSP zgody na rozwiązania zamienne, gdyż zwłaszcza w obiektach istniejących dłuższy okres czasu trudno się spodziewać spełnienia aktualnych wymagań przepisów techniczno-budowlanych, które mają zastosowanie również przy zmianie sposobu użytkowania obiektu. Nie trzeba być wróżką żeby przewidzieć, iż dokładna analiza w ramach wymaganej ekspertyzie często będzie wykazywać niezgodności stanu istniejącego z wymaganiami przepisów.

Uzgadnianie projektów

W związku ze zmianami Prawa budowlanego nastąpiły również pokrewne zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. I tak, w przypadku projektów obiektów, w zakresie których wymagane jest uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej, poza projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym wymagane będzie uzgodnienie z rzeczoznawcą projektu technicznego.