W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Większość zmian wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. Przepis zawiera sporo zmian dotyczących ochrony przeciwpożarowej, część wydaje się wartościowa i likwidująca występujące dotychczas problemy z ze stosowaniem przepisów, jednak co do niektórych zmian można mieć istotne wątpliwości co do ich brzmienia. Zmianie ulegają też niektóre definicje ogólne jak np. definicja kondygnacji podziemnej, co miało zlikwidować wątpliwości interpretacyjne, jednak w obecnej jej formie wg mojej oceny tych wątpliwość co do oceny czy kondygnacja jest podziemna czy nadziemna może wystąpić znacznie więcej niż dotychczas.

Dz.U.2285.2017