Opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające dotychczasowy przepis w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dodający wymagania w zakresie sprawdzania organizacji ewakuacji i spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie działalności gospodarczych o charakterze rozrywkowym polegających na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek czego ograniczona jest możliwość ich ewakuacji – przepis do pobrania   Rozporządzenie jest następstwem tragicznego pożaru w jednym z lokali, w którym zorganizowany był tzw. escape room. Przy tej okazji nasuwa się kilka myśli. Po pierwsze chociaż to krok w dobrą stronę, to pytanie czy teraz po każdej tragedii będziemy dopisywać odrębne paragrafy do przepisów odnoszące się do określonego rodzaju obiektów? Czy nie jest tu potrzebne podejście szersze, systemowe do nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym. Przecież już od dawna postulowane było doprowadzenie do sytuacji, gdzie obok obowiązujących obecnie okresowych kontroli obiektów budowlanych wynikających z prawa budowlanego wymagane byłyby podobnie okresowe kontrole takich obiektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, jednak do chwili obecnej nie udało się wdrożyć odpowiednich przepisów. Czy potrzebne są tragedie w kolejnych innych obiektach aby dopisywać do przepisów takie wymagania odnoszące się do innych branż i rodzajów obiektów? Oczywiście należy mieć świadomość, iż nigdy nie uda się w pełni zapobiec jakimkolwiek tragicznym wydarzeniom, jedynie można minimalizować prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Do tego niezbędna jest odpowiednia świadomość osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych obiektów, a świadomość ta musi być wspomagana właściwym system nadzoru i kontroli. Przy czym taki system kontroli powinien mieć odpowiedni kształt i powszechne zastosowanie.  Nie można oczekiwać, iż Państwowa Straż Pożarna przypilnuje każdego obiektu z osobna i będzie odpowiednio często i systematycznie go kontrolowała zapewniając utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa. To jest zadanie dla właścicieli obiektów. Biorąc jednak pod uwagę, iż często właściciel nie dysponuje odpowiednią wiedzą powinien on być wspomagany przez odpowiednich specjalistów. We wspomnianym przepisie wprowadzono wymaganie udziału takich specjalistów w sprawdzeniu bezpieczeństwa w obiektach gdzie często przebywa kilka do kilkunastu osób a przecież w przypadku wszystkich innych obiektów gdzie przebywają znacznie większe liczby osób, niejednokrotnie również o ograniczonych zdolnościach poruszania się brak jest wymagania udziału takiej osoby z odpowiednim przygotowaniem w sprawdzeniu warunków ewakuacji czy szerzej spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Tak więc przy tej okazji należałoby się zastanowić czy zastosowane doraźne rozwiązania odnoszące się do konkretnego typu obiektu są rozwiązaniami wystarczającym czy też należałoby wziąć pod rozwagę szersze ujęcie problemu i wypracowanie rozwiązania bardziej powszechnego.