paragraf.pngWłaśnie ukazało się nowe rozporządzenie regulujące uzgadnianie projektów w zakresie zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej.

Główne nowości jakie wprowadza przepis to:

  • dodatkowe obiekty wymagające uzgodnienia: obiekt budowlany PM o powierzchni wewnętrznej powyżej 2000m2 i gęstości obciążenia powyżej 500MJ/m2, obiekty nuklearne, doprecyzowane garaże i parkingi w przewozie materiałów niebezpiecznych
  • uszczegółowiono dane stanowiące podstawę uzgodnienia np. podział na strefy dymowe,  przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczych, strategia ewakuacji
  • zdefiniowano zakres współpracy pomiędzy projektantem a rzeczoznawcą podczas uzgadniania projektu
  • Zmieniono wzór zawiadomienia o uzgodnieniu

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z – Dziennik Ustaw