Przeżywamy obecnie intensywny rozwój w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych. Kwestie bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych często wiązane są wyłącznie z zagrożeniami związanymi z występowaniem napięcia i przepływem prądu elektrycznego. Również w zakresie bezpieczeństwa pożarowego niejednokrotnie zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kojarzone jest wyłącznie z zastosowaniem określonych rozwiązań technicznych mających na celu odłączanie zasilania od poszczególnych części tych instalacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa strażaków w przypadku konieczności gaszenia obiektu, na którym taka instalacja jest zlokalizowana. Jest to oczywiście bardzo ważny aspekt jednak nie można ograniczać analizy bezpieczeństwa instalacji PV tylko do tego zagadnienia. Poniżej wskazałem kilka wybranych kwestii związanych z instalowaniem paneli PV na obiektach, które należałoby wziąć pod uwagę podczas projektowania takich instalacji. Oczywiście złożoność problemu będzie zależna od wielkości obiektu i instalacji, nie wszystkie z poniżej wymienionych zagadnień będą dotyczyły każdego obiektu.

Tak więc projektując instalację PV na budynku należałoby wziąć również pod uwagę m.in.:

– konieczność stosowania paneli dopuszczonych do stosowania, zgodnych z odpowiednimi normami i zawartymi w nich wymaganiami bezpieczeństwa w tym palności – rozprzestrzeniania ognia,

– należy przeanalizować jaki jest podział na strefy pożarowe budynku pod dachem w celu zapewnienia odpowiednich odległości paneli od ścian oddzielenia przeciwpożarowego o ile takie ściany nie są wysunięte ponad panele PV,

– należy ustalić czy w miejscu instalacji występują strefy zagrożenia wybuchem – na dachach też niejednokrotnie mogą występować strefy zagrożenia wybuchem np. w określonej odległości wylotów przewodów wentylacyjnych,

– należy zwrócić uwagę na możliwość negatywnego wpływu obciążenia dachu panelami na odporność ogniową konstrukcji i przekrycia dachu lub warstwy oddzielającej palną izolację dachu od wnętrza budynku wskutek zwiększenie współczynnika wytężenia konstrukcji co powodowałoby utratę wymaganej klasy odporności ogniowej – konieczna jest analiza przez projektanta konstrukcji,

– należy zapewnić odpowiednie odległości paneli PV od klap dymowych aby nie zakłócać ich działania,

– należy zwrócić uwagę czy producent paneli nie zawarł w ich dokumentacji wskazówek ograniczających co do rodzaju pokryć dachowych, na których mogą być instalowane dane panele, 

– konieczne jest dostosowania ochrony odgromowej budynku do instalacji fotowoltaicznej, 

– w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się pożaru, należy przy dużych powierzchniach pokrytych panelami PV, podzielić pola zajęte przez panele na mniejsze powierzchnie z zapewnieniem odpowiednich odległości pomiędzy poszczególnymi polami paneli,

– w przypadku paneli stanowiących element przekrycia dachu (nie instalowane dachu tylko stanowiące element dachu) konieczne jest zapewnienie odpowiedniej klasyfikacji paneli w zakresie odporności dachów na ogień zewnętrznych.

Powyższe zagadnienia nie wyczerpują tematu bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych. Niniejszy materiał ma na celu tylko zwrócić uwagę, iż ochrona przeciwpożarowa takich instalacji to nie tylko wyłącznik przeciwpożarowy prądu czy tzw. wyłącznik strażaka, a instalacje te mogą mieć znacznie szersze powiązanie z bezpieczeństwem obiektu, na którym są zainstalowane.

Ponieważ w przepisach krajowych brak jest szczegółowych wymagań, poza nielicznymi wyjątkami, w zakresie zasad bezpieczeństwa jakie powinny być uwzględniane przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznych to na zasadach wiedzy technicznej należy sięgać do wytycznych opracowanych w innych krajach, które odpowiednio wcześniej uregulowały tę tematykę.

W tym miejscu warto również przypomnieć, iż obecnie zgodnie z § 29 Prawa Budowlanego istnieje obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5kW.

Jeżeli w Twoich projektach, kierujesz się również bezpieczeństwem pożarowym instalacji i potrzebujesz współpracy z rzeczoznawcą w zakresie uzgodnienia projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej zapraszam do kontaktu sobecki@ibpkonsulting.pl